14 دانشجو

این دوره یکی ار دو دوره های مقدماتی است که دوره یکم دارای ۵۲ درس می باشد.

دوره دوم دارای ۳۰ درس می باشد.

Instructor

رایگان